Monday, April 03, 2006

Another blog brought to you by Armenian civil society

Stepan Danielyan, President of Collaboration for Democracy Center NGO, has established a new blog for Human Rights in Armenia website called "Nor Darperak" in Armenian or "New Dimension" in English. After speaking to him, he suggested that the HRA website needs to have a way to communicate and interact with the people regarding certain topics.
As he explains in the heading, it is "providing a new dimension from civil society".
In its first blog post, HRA Blog introduces itself and provides a brief statement….

"Միայն ճիշտ գնահատականները կարող են մեզ միավորել ու դրդել գործողությունների։Մեր կայքում մենք փորձելու ենք քննարկումներ կազմակերպել հասարակական հնչեղություն ունեցող իրադարձությունների մասին :"

"Only correct evaluations are able to unite us and force us to act. On our site we are seeking to organize discussions about events of significant social importance."

To view this new blog, visit hrablog.wordpress.com .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home